Stichting Mevrouw Pon creëert een sociaal vangnet voor hulpbehoevenden in het noorden van Thailand.

Top
dsc15781027

Verantwoording

Stichting Mevrouw Pon heeft een ANBI-status. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Aan de ANBI-status zijn vereisten gesteld, waaraan de Stichting voldoet.

Stichting Mevrouw Pon is lid van Partin. Partin ondersteunt kleine goede doelen.

Stichting Mevrouw Pon is onder 32131213 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en is bij de Belastingdienst geregistreerd onder fiscaal nummer 818990703.

De Stichting legt jaarlijks verantwoording af in een jaarverslag.

 

BELONINGSBELEID

De bestuursleden van de Stichting ontvangen geen beloning In voorkomende gevallen is alleen een onkostenvergoeding van toepassing.

 

BELEIDSPLAN

DOELSTELLING

De doelstelling van de Stichting is het opzetten en uitvoeren van meerjarige projecten in Noord Thailand waarmee hulpbehoevende bejaarden en jonge kinderen (4 tot 13 jaar) uit bergachtige gebieden ondersteund worden.

De Stichting beschikt over een bejaardentehuis waar bejaarden die geen eigen onderkomen (meer) hebben, worden opgevangen en verzorgd. In het tehuis verblijven ook kinderen van 4 tot 13 jaar uit gebieden waar geen onderwijsfaciliteiten binnen redelijke afstand aanwezig zijn. In de buurt van het bejaardentehuis is wel lager onderwijs mogelijk. Behalve onderdak zorgt de Stichting ook voor voeding en schoolgeld. Thuiswonende bejaarden die nergens terecht kunnen, ontvangen maandelijks een voedselpakket. De Stichting beschikt over een auto waarmee indien nodig ernstig zieke bejaarden naar het ziekenhuis kunnen worden vervoerd.

Het bejaardentehuis wordt beheerd door de heer Somjet Chaiyarach.

INKOMSTENVERWERVING

De Stichting draait volledig op giften, donaties en legaten Potentiële donateurs weten de Stichting te vinden door de informatie die aanwezig is in het door mevrouw Pon geëxploiteerde Thaise eethuis in Almere, door flyers in andere Thaise restaurants in Nederland, door informatie op de website van de Stichting en door berichten op social media. De giften en donaties komen binnen op de bankrekening van de Stichting, Diverse donateurs hebben in Thailand de projecten van de Stichting bezocht.

BEHEER EN BESTEDING VAN HET VERMOGEN

Het vermogen van de Stichting wordt beheerd door bestuurslid mevrouw Somporn Chairat, die houder is van de bankrekening van de Stichting. De ingezamelde gelden komen geheel ten goede aan de hierboven onder “Doelstelling”genoemde projecten.